Regulamin

REGULAMIN SKLEPU SHYNESS!

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Shyness!, działającym na domenie sklep.shyness.pl, zwanym dalej „Sklepem”.
 2. Sklep prowadzi:
  Morph Music Adam Ślesik
  Jagiellońska 17/57
  05-120 Legionowo
  NIP 536-156-86-58
  zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine
  KONTO BANKOWE: mBank S. A. 89 1140 2004 0000 3502 7995 8655,
  zwana dalej „Sprzedającym”.
 3. Sprzedający sprzedaje za pośrednictwem Sklepu płyty CD, odzież i akcesoria.
 4. Dokonanie zakupu w Sklepie jest możliwe po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu. Kupujący ma też prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej.
 5. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie mogą dokonywać zakupów tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 6. Informacje umieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 7. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.
 8. Do korzystania ze Sklepu konieczne jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania Sklepu w następujących przeglądarkach: IE min wersja 7, FireFox, Opera, Chrome, Safari, które są na bieżąco aktualizowane oraz z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, za co Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, zaś Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę, umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

§2 Kontakt ze Sprzedającym

Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy na kilka sposobów:

 1. za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się w Sklepie w zakładce „Kontakt",
 2. za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@shyness.pl
 3. telefonicznie pod numerem: 601-331-213
 4. pisemnie na następujący adres (zwany dalej „adresem korespondencyjnym”):

Morph Music Adam Ślesik
Jagiellońska 17/57
05-120 Legionowo

§3 Złożenie zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę.
 2. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie jako gość (bez potrzeby posiadania konta Klienta i logowania się) lub jako zarejestrowany Klient (po zalogowaniu się do konta Klienta). Klient, dokonujący zakupów jest zobowiązany podać swoje dane osobowe i wyrazić zgodę na ich przetwarzanie, na zasadach określonych w polityce prywatności, dostępnej na stronie sklep.shyness.pl
 3. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  • dodanie produktu do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka”
  • wybór rodzaju dostawy;
  • wybór rodzaju płatności;
  • podanie swoich danych koniecznych do realizacji zamówienia;
  • kliknięcie przycisku „zamawiam i płacę”


 1. Dostępne formy płatności:
  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
 2. Po wykonaniu w/w czynności Klient zostanie przekierowany na stronę banku celem dokonania płatności. Zapłaty należy dokonać bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie nie będzie złożone prawidłowo, a tym samym nie będzie mogło zostać zrealizowane (zawarcie umowy nie dojdzie do skutku).
 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie tej okoliczności na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia.

§4 Cena. Płatności

 1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego w Sklepie wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i który jest odrębnie doliczany.
 3. Klient ma możliwość dokonania płatności przelewem bankowym przy użyciu serwisu płatności.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie.
 5. Podsumowanie dotyczące płatności znajduje się także pod adresem https://sklep.shyness.pl/strona/platnosci

§5 Realizacja zamówienia. Czas i koszt dostawy

 1. Sklep wysyła produkty jedynie do miejsc, znajdujących się na terytorium Polski.
 2. Do wysyłanego produktu dołączany jest dowód sprzedaży.
 3. Dostawa następuje w sposób wybrany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 4. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i jest podany każdorazowo przy oknie wyboru sposobu dostawy podczas składania zamówienia. Przy zamówieniu na kwotę 300 zł lub wyższą zamówione produkty są dostarczane bezpłatnie.
 5. Podsumowanie dostępnych sposobów dostawy wraz z ich kosztem znajduje się także na stronie sklep.shyness.pl/dostawa.
 6. Wysłanie przedmiotu następuje w terminie określonym na stronie danego produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na stronach tych produktów. Mogą to być następujące terminy:

1) wysyłka w ciągu 24 godzin, albo

2) wysyłka w ciągu 2-3 dni.

Powyższe terminy wysyłki zawsze odnoszą się do dni roboczych.

7. Bieg terminu do wysyłki rozpoczyna się:

1) w dniu złożenia zamówienia, o ile zostało ono złożone w dniu roboczym do godziny 12:00

2) w pierwszym dniu roboczym po dniu złożeniu zamówienia, gdy zamówienie zostało złożone w dniu roboczym po godzinie 12:00 albo w sobotę, albo w dzień ustawowo wolny od pracy.

Warunkiem rozpoczęcia biegu w/w terminu jest dokonanie zapłaty za towar bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

3) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§6 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość poprzez złożenie zamówienia w Sklepie, bez podania przyczyny.

2. Prawo odstąpienia od Umowy dotyczy produktów nowych, nie noszących znamion użytkowania.

3. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem ww terminu.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta albo na formularzu dostępnym pod adresem sklep.shyness.pl/strona/formularz-odstapienia albo w innej formie zgodnej z ustawą o prawach konsumenta.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przesłane Sprzedającemu na adres korespondencyjny lub na adres mailowy, według swobodnego wyboru Klienta.

6. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania w/w terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt. Rzeczy należy odesłać na adres korespondencyjny.

8. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

9. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty na konto bankowe Klienta, bez żadnych dodatkowych opłat.

10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11 Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§7 Rękojmia. Procedura reklamacyjna.

1. Przedmiotem sprzedaży w Sklepie są produkty nowe i niewadliwe i takie rzeczy Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Klientowi. W przypadku, gdy sprzedany produkt ma wadę Sprzedający odpowiada z tego tytułu na podstawie rękojmi, tj. na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

2. Klient, składając reklamację, powinien to uczynić zgodnie z przepisami o rękojmi.

3. Reklamację można złożyć drogą pocztową na adres korespondencyjny lub mailem na adres: sklep@shyness.pl.

4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres korespondencyjny.

5. Sprzedający rozpatruje reklamację i ustosunkowuje się do niej w terminie 14 dni.

6. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

§8 Zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym

Klient zobowiązany jest do:

1) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

2) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

3) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

4) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedającego,

5) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

6) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Polski prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

§9 Dane osobowe. Polityka prywatności

1. Klient na potrzeby dokonania zakupu w Sklepie podaje swoje dane osobowe, umożliwiające realizację jego zamówienia. Podanie danych jest dobrowolne.

2. Sprzedający (zwany dalej także „Administratorem Danych Osobowych”) pełni funkcję administratora danych osobowych Klienta podanych przez niego na potrzeby dokonania zakupu w Sklepie. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Klienta związane z jego danymi osobowymi są określone szczegółowo na stronie sklep.shyness.pl/polityka-prywatnosci.

§10 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin może podlegać zmianom. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie Sklepu w zakładce Regulamin (sklep.shyness.pl/regulamin).

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

3. Klient, będący konsumentem może skorzystać z następujących form pozasądowego rozwiązywania sporów:

1) może zwrócić się o wszczęcie postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w sprawie polubownego zakończenia sporu,

2) może zwrócić się o wszczęcie postępowania do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

3) może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze podmiotów uprawnionych prowadzonym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, a dostępnym pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.

4. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

(Warszawa, 1 sierpnia 2021 r.)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl